જીવન લહેર

જીવન લહેર

રાજકારણમાં વચનનાં ઢેર છે,

તોયે પ્રગતિ તો ઠેરની ઠેર છે.

એકવાર જો ઘુસો એમાં પછી,

બસ ધનને માણવાની લહેર છે.

મનનાં છે આ બધા સુખ અને દુઃખ,

બાકી તો ભોળા પ્રભુની મહેર છે.

વાનગીઓના ઢગ ખડકયાં ભલે,

અહીં તો અન્નને ને દાંતને વેર છે.

તું ચાહે કે ન ચાહે મને ઓ ઈશ,

મારે તો ચાહવાનાં બહાના તેર છે.

આવવું હોય એ આવે ને જાય,

અહીં તો જીવનમાં શો ફેર છે!

‘વેલ’ ન કર ઉધામાં જીવવાનાં,

જ્યાં જીવન જ આખું ઝેર છે. …લતા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s