થઈ રાત,
જોઈ ચાંદ, આવ્યો તું યાદ
ખબર છે તારી આશ છે વ્યર્થ..
છતાં મન તો ભમે..
તારા જ વિચારોની આસપાસ
જેમ ચાંદની આસપાસ..
વરતાય ચાંદની
કાશ! સ્વપ્નમાં પણ જો આવે,
લઈ એ જ આશ, ગઈ સુઈ…
ટીક..ટીક આવ્યો નાદ..
જોઉં છું સ્વપ્ન કે હકીકત..!
સફાળી ગઈ જાગી,
તુટ્યું સ્વપ્ન ને આશ..!
…લતા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s