આવવા મથતાં શબ્દો
અટવાઈ ગયા
આંગળીઓ વચ્ચે
ને પછી
એમ જ રમવા દીધા
આંગળીઓ વચ્ચે
પણ જ્યાં
વાંચી તારી કવિતા
એ પણ સરવા મંડ્યા
આપોઆપ..!
…લતા…’વેલ’

1 thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s