ચિર નિંદ્રા

માંગુ છું શાંતિથી સુવા.

પણ ભટકાય છે લોક એવા..

આવી કોઈ,

ખોલી ચાદર જુવે.

તો કોઈ,

પગે લાગવાને બહાને,

કરે ખાતરી..

સાચ્ચે જ હું સુતી છું ને,

ચિરનિંદ્રામાં..!

કે

બધો દેખાડો થશે ફોગટ..!

ને

હું થઇશ પાછી બેઠી.

હવે મેલો ને એ બધા ઉધામાં..

ને

હાશ! કરી સુવા દો મને

ચિરનિંદ્રામાં..!

…લતા…’વેલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s