આશ…

થઈ રાત, 

જોઈ ચાંદ, આવ્યો તું યાદ

ખબર છે તારી આશ છે વ્યર્થ..

છતાં મન તો ભમે..

તારા જ વિચારોની આસપાસ 

જેમ ચાંદની આસપાસ.. 

વરતાય ચાંદની

કાશ! સ્વપ્નમાં પણ જો  આવે,

લઈ એ જ આશ, ગઈ સુઈ…

ટીક..ટીક આવ્યો નાદ..

જોઉં છું સ્વપ્ન કે હકીકત..!

સફાળી ગઈ જાગી,

તુટ્યું સ્વપ્ન ને આશ..!

 …લતા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s