​વિશ્ર્વ પુસ્તક દિન 

વિશ્ર્વ પુસ્તક દિન 

મનાવીએ એક દિન

મન કેમ થાય શુધ્ધ…?

રોજ વાંચી કંઇક નવું

ઉતારીએ અંદર

થાય જીવન સાર્થક તો…!

   …લતા…

જે ઘરમાં વાંચનનો શોખ નથી એ ઘર દુનિયાની વાતોથી..સાહિત્યથી દૂર છે.
ભલે આજના ટેલિવિઝન યુગમાં દ્વશ્ય..શ્રાવ્ય રીતે પણ દુનિયાની વાતોની જાણકારી મેળવી જ લેવાય છે. પણ વાંચનથી અલગ જ રીતે જ્ઞાન મેળવવા માટે ની જીજ્ઞાશા સંતોષાય છે. એટલે તો આટલા બધા ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોની શોધો થઈ કે જેના દ્વારા જેની જાણકારી મેળવવી હોય એ મળી શકે,  છતાં પુસ્તકોની માંગ ઓછી થઈ નથી.

આજે પણ કોઈપણ લેખક કે કવિની કૄતિ ઈલેક્ટ્રોનિક મિડિયામાં કેટલીએ આવી હોય તો પણ પુસ્તક રુપે એ લેખક કે કવિનું કોઈ પુસ્તક બહાર પડ્યુ છે કે નહીં એનું મહત્વ પહેલું ગણાય છે.
મને પોતાને વાંચનનો હદ બહારનો શોખ.મારા લગ્ન વખતે મારી કપડાની બેગ કરતા મારા પુસ્તકોનો પટારો મોટો હતો. બાળકોમાં પણ એ વારસો આવ્યો છે.

ચાર પેઢીથી વાંચનનો શોખ અવિરત ચાલું છે. એનો અનહદ આનંદ છે.

વાંચન ને લેખન દ્વારા વિચારોની આપ લે માટે પૂસ્તક એ સહુથી ઉત્તમ માધ્યમ છે.
આપણે વારસામાં ધન દોલત આપીએ કે ન આપીએ વાંચનનો..પુસ્તકોનો વારસો તો આગલી પેઢીને આપતા જ જવો જોઈએ. 
લતા સોની કાનુગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s