તારી આંખના દરિયામાં ડૂબીકી મારી

ત્યાં શું જોઉં છું?

બસ છલકાતો તારો પ્રેમ

ને છતાંય

બહાર ન ઉભરાતો જરાય
બન્યો છે મિત્ર મારો તું

ધન્ય બન્યુ છે
જીવન મારું.
…લતા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s