મિત્ર

તારી આંખના દરિયામાં ડૂબીકી મારી

ત્યાં શું જોઉં છું?
બસ છલકાતો તારો પ્રેમ
ને છતાંય
બહાર ન ઉભરાતો જરાય
બન્યો છે મિત્ર મારો તું
ધન્ય બન્યુ છે
જીવન મારું.
  …લતા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s