નગર

​કોંક્રીટ વચ્ચે 

રુંધાતુ 

શ્વસતું

ધમણની જેમ

ફુલતું 

સંકોચાતું

દિવાલે દિવાલે

ભટકાતું

કોઈનું નહિ 

તો એ

સહુ નું

નગર

અઠડાઈ 

કૂટાઈ

આગળ

વધતું

નગર

તો એ

હો 

જેવું

એવું એ

સહુને

આવે એને

આવકારતું

નગર

સમાવી

અંદર

રોજી રોટી

આપતું

નગર

મારું નગર

તારું નગર

સહુ ને

વહાલું

પોતાનું

નગર

..લતા..

2 thoughts on “નગર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s