ત્રિભેટો

​જીવન ના આ વણાંક

ન તને ખબર ન મને

આવી ત્રિભેટે ઉભા આપણે

બસ એક પલ છે

નક્કી

કયે રસ્તે જાવુ તારે…

ને કયે રસ્તે મારે…

પડયા છુટા

ને ખોવાયા

અડાભીડ માનવ જંગલમાં

પણ

એ કેમ ભૂલ્યા કે

પૃથ્વી છે ગોળ…!

આવ્યા ફરી

હતા ત્યાં ના ત્યાં.

…લતા… 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s