પદ્ય રચનાઓ 

જીવન ચાલ્યુ એમજ…

માણો ખુશીઓ એમજ.

રહ્દયમાં વસો એમજ…
ચાહશુ તમને એમજ.

કુદરતમાં સમાઓ એમજ…
બાગ બાગ દિલ એમજ.

આવે આફતો એમજ…
બનો અડગ એમજ.

દુનિયા જૂકે એમજ…
રાજ તમારુ એમજ.

વરસો પ્રેમે એમજ…
‘વેલ’ વિટળાય એમજ.

પ્રભુમાં લીન એમજ…
આવે અંત એમજ.
  …લતા…


આ એજ છે હવા કે શ્વાસ મારા એમાં છે,
જે હવામાં મળ્યા આપણે પહેલા

ભલે આજ તું થાય વિખૂટો મારાથી
આ એજ છે હવા કે શ્વાસ મારા એમાં છે,

પાડીશું લીટા પાણીમાં અમે તો
ભૂસવા હોય તો ભૂંસી સકો તમે તો  

નથી પરવા જીવવાની હવે તો
મોતને આવવું હોય આવે હવે તો

છું ઉભી અડીખમ તણખલા સમ
વંટોળની પરવા નથી હવે તો

આવો તો છે સ્વાગત તમારું
મુજ ર્હદયે વસેલા જ તમે તો

‘વેલ’ કહેવાય ભલે પરાવલંબી
રહેવાની એકલા આદત છે હવે તો.

…લતા…


આજે થયો ભલે તું અળગો  મુજથી પરવા ના,
આ  એજ છે હવા કે જેમાં છે શ્વાસ મારા,

આપ્યા જે ઘાવ તે સંઘરી રાખ્યા મેં
રહેશે હંમેશા શ્વાસોશ્વાસમાં મારા

આપ્યા જે ઘાવ તે સંઘરી રાખ્યા મેં ઉરમાં
જીવીત એ રહેશે  ઉચ્છવાસે તે મારા….

પાડીશું લીટા પાણીમાં અમે તો
ભૂસવા હોય તો ભૂંસી શકો તમે તો  

નથી પરવા જીવવાની હવે તો
મોતને આવવું હોય આવે હવે તો

છું ઉભી અડીખમ તણખલા સમ
વંટોળની પરવા નથી હવે તો

આવો તો છે સ્વાગત તમારું
મુજ ર્હદયે વસેલા જ તમે તો

‘વેલ’ કહેવાય ભલે પરાવલંબી
રહેવાની એકલા આદત છે હવે તો.

…લતા…


તરહી

છે મને આશા જીવન ભર ની
આગમન થાશે તમારું એક દિન.

કરું છું પ્રાર્થના નિશ દિન પ્રભુને
સાંભળશે જરૂર યાચના એક દિન.

છું ભલે જન્મોજન્મની પ્યાસી હું
છે આશ એટલી જ બુજાશે જરૂર એક દિન.

કહેવાતા ધનિકો છે જગમાં ઘણાએ
દિલના ધનિક મળશે જરૂર એક દિન.

‘વેલ’ ને છે આશ મઝધારે પણ એટલે,
કોઈ તો આવશે ઝાલવા હાથ ત્યાં પણ એક દિન.
…લતા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s