પત્ર

વહાલા સંવેદન,


તારો પત્ર વાંચીને મને પણ તે
વિચારતી કરી દીધી.
આપણા એક વખત છુટા પડવાનુ એક કારણ આપણો અહમ પણ હતુ જ. આ તો સારુ થયુ કે વખત જતા આપણને આપણી ભુલ સમજાઈ. ને આપણે ફરી એક થયા.
ખરેખર માણસ જો અહમ એક બાજુ મુકી બીજા માણસને મળે,
તો એ મિલન એક અનોખુ હકારાત્મક વાતાવરણ સર્જે.
એ જ રીતે કુટુંબમા પણ તુ કે છે એમ મારુ મારુ કે હુ કહુ એ જ સાચુ એવો અહમ રાખ્યા વગર
બધા પોતાપણાની ભાવના સાથે રહે તો સંઘર્ષ ઓછો થાય.
નાની નાની વાતો ને મનમાં
રાખ્યા વગર જતું કરવાની ભાવના કેળવીએ તો આપોઆપ કુટુંબના સભ્યો વચ્ચે પોતીકા પણુ ઉદૃભવે.
એ જ પોતીકાપણા ને લિધે
જયારે કોઈ એક કુટુંબની વ્યકિત પર કઈ તકલીફ આવે તો કુટુંબના બીજા સભ્યો એને હુફ આપે.
આ બધાના મૂળમાં અહમ જ હોય છે. એ અહમને પંપાળીને
કુટુંબથી અળગા રહેવુ કે અહમને બાજુ એ મુકી બધાને પોતાના કરવા એ આપણા હાથમાં છે.
સંવેદન આપણે આપણી ભૂલ
સુધારી એક થયા તો આપણને
અહેસાસ થયો કે આપણે કયાં
ખોટા હતા. બસ હવે તો આપણે
બંને મળી આપણા બાળકોમાં
પણ પ્રેમનુ, સ્નેહનુ સિંચન કરીએ.
તુ મને સાથ આપીશને!
એ જ તારી જ
સંવેદના.

— લતા કાનુગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s